ICB Pharma Analytics

oferta

Oferujemy szeroki zakres analiz, m.in.:

Badania fizyko-chemiczne

 • - wygląd
 • - PH
 • - kwasowość / zasadowość
 • - gęstość względna / gęstość nasypowa
 • - napięcie powierzchniowe
 • - temperatura zapłonu
 • - temperatura topnienia
 • - lepkość
 • - test przyspieszonego starzenia
 • - 2-letnie badanie przechowywania
 • - składowanie w temp. 0°C
 • - rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych
 • - rozpuszczalność w wodzie
 • - zapalność ciał stałych

Analizy chemiczne

 • - oznaczanie zawartości substancji czynnej (HPLC-DAD, GC-FID)
 • - analiza 5-cio szarżowa
 • - walidacja metod analitycznych

Właściwości techniczne środków
ochrony roślin oraz preparatów biocydowych

 • - zwilżalnoś,
 • - trwałość piany
 • - zdolność do tworzenia zawiesiny
 • - stabilność dyspersji
 • - stopień rozcieńczenia
 • - stabilność roztworu
 • - rozkład wielkości cząstek
 • - zdolność emulgowania
 • - stabilność emulsji
 • - wylewność
 • - przepływowość
 • - zawartość pyłu
 • - odporność na ścieranie
 • - analizy sitowe
Pobierz ofertę+ Strona główna+ Kontakt+

Wykonywane przez nas badania substancji chemicznych i mieszanin mogą być wykorzystane przy tworzeniu dokumentacji technicznej zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi:

 • 1907/2006 (REACH)
 • 1107/2009 oraz 283/2013 i 284/2013 (środki ochrony roślin)
 • 528/2012 (biobójcze substancje aktywne, produkty biobójcze)
 • 429/2008 (dodatki do pasz)
 • 1223/2009 (kosmetyki)
 • 648/2004 (detergenty)
Kontakt z nami

normy

nasze badania wykonywane są zgodnie
z wytycznymi / normami
OECD, OPPTS, ISO, CIPAC
oraz rozporządzeniem WE 440/2008.